top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.​Úvodní ustanovení

1.1. ​Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se sjednáním a plněním smlouvy o poskytování fotografických a audiovizuálních služeb uzavřené mezi společností Gala Media s.r.o., IČ: 17746493, DIČ: CZ17746493, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 375982 (dále jen „Poskytovatel“) a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Objednatel“), předmětem které je závazek Poskytovatele provést pro Objednatele fotografické a audiovizuální služby  prostřednictvím fotokoutku, resp. videokoutku Gala360 s možností pořizování třistašedesátistupňového videozáznamu (dále jen „360° fotobudka“), za které Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovali odměnu (dále jen „fotografické služby“). Poskytovatel provozuje internetové stránky na adrese www.gala360.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. ​OP tvoří nedílnou součást smlouvy. Ve smlouvě je možné sjednat ujednání odchylně od těchto OP. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před OP. Smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3. ​Znění OP může Poskytovatel kdykoli jednostranně měnit. Takovou změnou však nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé za doby účinnosti předchozího znění OP.

1.4. ​360° fotobudku a její příslušenství tvoří zejména:

- spodní kovová konstrukce, 

- motor sloužící k třistašedesátistupňovému otáčení objektu kolem platformy, 

- videokamera, software, 

- Wi-Fi Hotspot se SIM kartou, 

- kruhové a podlouhlá LED světla, 

- tablet včetně stojanu na tablet, 

- externí nabíječky, 

- reklamní stojan, 

- zahrazovací sloupky, 

- baterie a

- stativová tyč.

1.5. ​Objednatel je povinen zajistit prostor o velikosti 3 m x 3 m x 2,5 m. Připojení k internetu není podmínkou. Objednatel bere na vědomí, že v případě stižených podmínek, jakými jsou signálu v místnosti, že funkce sdílení videí online nebude dostupná. Objednatel dále bere na vědomí, že prostory dle tohoto článku, ve kterých bude umístěna 360° fotobudka a 360° fotobudka nebude vystavena přímému slunečnímu záření.

1.6. ​Objednatel je povinen zajistit parkovací státní co nejblíže sjednanému místu plnění. V případě, kdy je vjezd ke sjednanému místu plnění podmíněn povolením k vjezdu, je Objednatel povinen Poskytovateli veškerá příslušná povolení zajistit.

II. ​Uzavření smlouvy a platební podmínky

2.1. ​Objednatel provádí poptávku fotografických služeb prostřednictvím poptávkového formuláře Poskytovatele zveřejněného na webové stránce. Objednatel je v poptávce povinen uvést své kontaktní údaje apožadavky na realizaci služby.

2.2. ​Na základě učiněné poptávky Poskytovatel vyhotoví a zašle Objednateli konkrétní cenovou nabídku, smlouvu a následně zálohovou fakturu.

2.3.​ Zálohová faktura je splatná do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li mezi stranami sjednáno jinak. Úhradu je nutné provést na bankovní účet Poskytovatele uvedený na faktuře.

2.4. ​Uzavřením smlouvy se OP považují za plně akceptované a stávají se její součástí.

2.5. ​Objednatel souhlasí s použitím komunikační prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé v souvislostí s tímto způsobem komunikací si hradí každá smluvní strana ze svých prostředků.

2.6. ​Platba se považuje za uskutečněnou okamžikem připsání finančních prostředků na bankovní účet Poskytovatele.

2.7. ​Po poskytnutí služby zašle Poskytovatel Objednateli daňový doklad na úhradu ceny poskytnutých služeb po odečtení zaplacené zálohy. Faktura je splatná do 7 dnů ode dne jejího vystavení, není-li mezi stranami sjednáno jinak. Poskytovatel je oprávněn při prodlení Objednatele s úhradou faktury účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Nárok Poskytovatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku prodlení Objednatele, tím není dotčen.

2.8. ​Objednatel souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě na emailovou adresu, kterou uvedl v poptávkovém formuláři. Faktura se považuje za doručenou Objednateli vždy nejpozději následující den po jejím prokazatelném odeslání na emailovou adresu Objednatele.

III. ​Odpovědnost a záruky

3.1. ​Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou používáním 360° fotobudky. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vyšší moci a/nebo přerušením přívodu elektrické energie potřebné pro provoz 360° fotobudky. Přívod elektrické energie je povinen zajistit objednatel.

3.2. ​Objednatel nese po celou dobu trvání akce nebezpečí škody na 360° fotobudce, a to až do jejich protokolárního předání zpět Poskytovateli. Náklady na provoz 360° fotobudky (dodávky elektrické energie apod.) nese Objednatel ze svého.

3.3. ​Uplatnění práv z vadného plnění se řídí ustanoveními obecně závazných předpisů, zejména ust. § 1915 až 1925 a násl. občanského zákoníku. Práva z vadného plnění se uplatňují na info@gala360.cz.

3.4. ​V případě poškození 360° fotobudky či její části je Objednatel povinen Poskytovateli uhradit náhradu způsobené škody. Výše škody bude stanovena dle účetní hodnoty 360° fotobudky či poškozené části ke dni, kdy byla Objednatelem škoda způsobena.

3.5. ​V případě poškození 360° fotobudky nebo jejích jednotlivých částí či příslušenství je Objednatel povinen nahradit Poskytovateli způsobenou škodu paušálně ve výši celé shora uvedené hodnoty poškozené součásti či příslušenství, nebude-li mezi Poskytovatelem a Objednatelem následně ujednáno jinak. Objednatel odpovídá ze veškeré snížení hodnoty 360° fotobudky nebo jejích součástí či příslušenství vzniklé v důsledku nakládání v rozporu s jejich povahou a vlastnostmi. Nárok Poskytovatele na úhradu ušlého zisku není uhrazením náhrady škody za poškození 360° fotobudky nebo jejího příslušenství dotčen.

3.6. ​V případě, kdy bude 360° fotobudka nebo její součást či příslušenství poškozeny, jsou smluvní strany povinny o tomto poškození učinit písemný záznam a poškození důvěryhodným způsobem zachytit pro účely pozdějšího dokazování míry poškození.

3.7. ​Reklamaci poskytnuté služby je nutné řešit ihned na místě plnění. Na později uplatněné reklamace nebude brán zřetel.

3.8. ​V případě poruchy 360° platformy se Poskytovatel zavazuje do jednoho týdne od realizace objednávky zaslat odpovídající počet nahraných videí formou, kterou se Poskytovatel s Objednatelem domluví.

 

IV. ​Odstoupení od smlouvy a Storno podmínky

4.1. ​Objednatel bere na vědomí, že v případě, kdy smlouvu o poskytování služeb neuzavírá v rámci své podnikatelské činnosti, jedná jako spotřebitel a vztahuje se tak na něj zákonná úprava ochrany spotřebitele. V takovém případě má Objednatel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Poskytovatele ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

4.2. ​Objednatel dále bere na vědomí, že od Smlouvy nelze odstoupit, pokud před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení již byl předmět smlouvy s výslovným souhlasem Objednatele realizován.

4.3. ​Stornem se rozumí zrušení, odložení či změna uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Storno je možné učinit kdykoliv od uzavření smlouvy do 72 hodin před sjednaným začátkem poskytování služeb. V případě učinění storna objednávky je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli storno poplatek ve výši zaplacené zálohy na cenu nabízených služeb. Storno smlouvy je nutné v uvedené lhůtě učinit na emailovou adresu info@gala360.cz. Při pozdějším zrušení smlouvy na žádost Objednatele je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli náhradu ušlého výdělku ve výši celé sjednané ceny nabízených služeb.

4.4. ​V případě stornované smlouvy o poskytování služeb se Poskytovatel zavazuje do 21 dní od storna smlouvy zaslat Objednateli vyúčtování. Poskytovatel je oprávněn započíst na storno poplatek zaplacenou zálohu v plné výši.

4.5. ​Pokud se realizace smlouvy stane v důsledku nepředvídatelných okolností nemožnou, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k termínu realizace předmětu smlouvy. V případě, že smluvní strany nedosáhnou dohody o změně termínu realizace předmětu smlouvy, je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Objednateli kompenzaci za nerealizované služby ve výši zaplacené zálohy a započíst na tuto kompenzaci přijatou zálohu v plné výši; to neplatí, pokud se stále realizace smlouvy nemožnou převážně z důvodů na straně Poskytovatele.

V. Ochrana osobních údajů

5.1. ​Poskytovatel je v souvislosti s realizací smlouvy správcem osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“). Po dobu realizace smlouvy má Objednatel postavení subjektu osobních údajů. Poskytovatel má postavení správce osobních údajů. Konkrétní podmínky ochrany osobních údajů jsou uvedeny na webové stránce Poskytovatele v samostatném dokumentu.

5.2. ​Zpracování osobních údajů Objednatele Poskytovatelem je nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Za osobní údaje se považují veškeré informace, na jejichž základě je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat, zejména jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a dále také prvky fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen „osobní údaje“). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s nařízením GDPR.

5.3. ​Nahráním videozáznamů nebo zasláním digitální verze videí vyjadřuje Objednatel ve smyslu nařízení GDPR výslovný souhlas s publikováním videí na webových stránkách a sociálních mediích Poskytovatele za účelem prezentace Poskytovatele a jeho služeb, a to minimálně po dobu 5 let od ukončení akce. Povinnost zajistit souhlas třetích osob se zpracováním osobních údajů má Objednatel.

5.4. ​Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou nebo po dobu stanovenou právními předpisy. Objednatel bere na vědomí, že souhlas udělený za účelem zpracování osobních údajů je možné kdykoliv odvolat písemným požadavkem na adrese info@gala360.cz.

5.5. ​Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel spolupracuje se třetími osobami, které mohou být Poskytovatelem pověřeny vyřízením objednávky a realizací zakázky. Poskytovatel prohlašuje, že s těmito třetími osobami byly uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR za účelem ochrany práv Objednatele.

5.6. ​Objednatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti se smlouvou jsou pravdivé a přesné, a že byly poskytnuty dobrovolně. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré údaje shromážděné o Objednateli v souvislosti s plněním OP nebo smlouvy nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým byly shromážděny. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s Nařízením GDPR a jinými obecně závaznými právními předpisy.

5.7. ​K řešení sporů týkajících se zpracování osobních údajů je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

VI. Další ujednání

6.1. ​Smluvní vztahy vyplývající ze smlouvy a těchto OP se řídí českými právními předpisy.

6.2. ​Veškeré spory mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniklé na základě či v souvislosti s uzavřenými smlouvami mezi smluvními stranami nebo těmito OP bude řešit místně příslušný soud.

6.3. ​Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přechází na právní nástupce Poskytovatele a Objednatele. Převod práv a povinností Objednatele ze Smlouvy na třetí osoby je možný pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele, jinak je smlouva neplatná.

6.4. ​Uvedením svého e-mailu a/nebo telefonního čísla v poptávkovém formuláři Objednatel výslovně souhlasí s využitím těchto kontaktních pro zasílání sdělení, upozornění či výzev v souvislosti s plněním smlouvy.

6.5. ​Objednatel bere na vědomí, že vzhledem k nepředvídatelným okolnostem může dojít ke zpoždění se zahájením poskytování služeb ze strany Poskytovatele. V případě takového zpoždění je Poskytovatel povinen o dobu zpoždění přiměřeně prodloužit sjednanou dobu poskytování služeb.

6.6. ​Objednatel bere na vědomí, že video nahrané v průběhu plnění předmětu smlouvy jsou k dispozici v digitální podobě u Poskytovatele po dobu 14 kalendářních dní od sjednaného termínu plnění. Po uplynutí této doby jsou videa automaticky smazána.

6.7. ​V případě, kdy je na akci vyžadován specifický efekt či animace ve videích, je tuto informaci Objednatel povinen Poskytovateli oznámit předem.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 14. 04. 2023.

bottom of page