top of page

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní informace

Společnost Gala Media s.r.o., IČ: 17746493, DIČ: CZ17746493, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 375982, jako správce, zpracovává vaše osobní údaje.

(dále jen “společnost“)

 

Společnost pro své zákazníky zajišťuje provoz 360° fotobudky včetně doplňkových služeb. Společnost, jakožto správce osobních údajů, při zpracování osobních údajů svých zákazníků plně respektuje zásady jejich ochrany a v souladu s platnými právními předpisy níže informuje své zákazníky o způsobu a rozsahu jejich zpracování a poskytuje jim další důležité informace týkající se ochrany a zpracování osobních údajů.

 

Společnost se při zpracovávání osobních údajů v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění, a v souladu s těmito předpisy přísně dodržuje všechny nastavené postupy

 

II. Správce osobních údajů a jeho identifikace

Správcem je osoba, která disponuje s osobními údaji subjektu údajů (zákazníků) a zároveň určuje účel a prostředky jejich zpracování. Společnost je správcem osobních údajů, jelikož shromažďuje osobní údaje svých zákazníků pro účely plnění závazků z uzavřených smluvních vztahů, dodržování souvisejících zákonných povinností, a v případě výslovně uděleného souhlasu také k zasílání marketingových sdělení a propagace služeb společnosti.

 

Společnost tímto informuje své zákazníky, že pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u společnosti jmenován a společnost rovněž nemá žádného zástupce pro plnění povinností ve smyslu nařízení.

 

Kontaktní údaje společnosti jsou uvedeny v záhlaví tohoto dokumentu.

 

III. Rozsah a kategorie zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné sjednání smluvního vztahu se zákazníkem, plnění závazků z uzavřených smluv, plnění zákonných povinností, k ochraně zájmů společnosti a v případě výslovně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů zákazníkem také údaje, které jsou nezbytné při informování zákazníka o službách a produktech společnosti, novinkách, akcích, soutěžích, katalozích, reklamách, vyhodnocení soutěží a zasílání výher, přání k svátkům, narozeninám a obdobných událostech (dále jen „ marketingové účely“). Zákazník dále může společnosti udělit souhlas se zpracováním videí, které byly pořízeny prostřednictvím 360° fotobudky na jím poptávané akci. Jsou-li na videích zachyceny podoby i jiných osob než zákazníka, je zákazník povinen informovat tyto osoby a zajistit jejich souhlas se zpracováním osobních údajů (videí), případně informovat společnost o tom, že souhlas se zpracováním videí těchto osob nebyl udělen. Na základě takto uděleného souhlasu společnost zpracovává videa pro účely vlastní propagace na svých webových stránkách www.gala360.cz, případně na sociálních sítích a podobných platformách, jejichž cílem je propagace společnosti.

 

Kategorie osobních údajů zákazníků, které společnost zpracovává:

 

a) identifikační údaje – jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa zákazníka, video,

 

b) kontaktní údaje – e-mailová adresa a telefonní číslo, místo a čas konání akce.

 

IV. Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování

Zpracování osobních údajů bez nutnosti udělení souhlasu:

 

a) pro účely sjednání příslušné smlouvy a poskytnutí smluvního plnění:

• jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů zákazníkem, který má zájem o služby společnosti,

b) pro účely plnění zákonných povinností společnosti:

• společnost zpracovává také osobní údaje, pokud jí tuto povinnost přikazuje zákon,

c) zpracování na základě oprávněných zájmů společnosti:

• zejména za účelem uplatnění právních nároků, ochrany a prosazování oprávněných zájmů společnosti.

Zpracování osobních údajů s udělením souhlasu zákazníka:

 

Udělení souhlasu zákazníka je zcela dobrovolné, zároveň však nezbytné k tomu, aby jej společnost mohla informovat o svých produktech a službách, novinkách, akcích, soutěžích, katalozích, reklamách, vyhodnocení soutěží a zasílání výher, přání k svátkům, narozeninám a obdobných událostech. Zákazník dále uděluje společnosti souhlas s použitím videí k propagaci služeb společnosti.

 

Souhlas zákazník uděluje prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách společnosti.

 

Společnost neposkytuje osobní údaje zákazníka třetím subjektům pro účely marketingu.

 

Společnost tímto své zákazníky informuje, že bez uděleného souhlasu není možné zákazníkovi zaslat informace o produktech a službách společnosti, o jejích novinkách, akcích, soutěžích, katalozích, reklamách, vyhodnocení soutěží a zasílání výher, přání k svátkům, narozeninám a obdobných událostech.

 

Zákazník může udělený souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na e-mailovou adresu info@gala360.cz.

 

V. Prohlášení o používání cookies

Tyto internetové stránky ukládají v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“), na Vašem zařízení soubory, obecně nazývané jako cookies.

Co jsou soubory cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené internetové stránky pamatují Vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah nákupního košíku. Následující návštěva internetových stránek tak pro Vás může být snažší a příjemnější. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Druhy souborů cookies

• Nezbytně nutné: Tyto soubory cookies umožňují základní funkce, jako je zabezpečení, ověření identity a správa sítě. Tyto cookies nelze zakázat.

• Marketingové: Tyto soubory cookies jsou použity ke sledování efektivity reklamních kampaní, abychom mohli poskytnout relevantnější služby a lepší reklamy podle vašich zájmů.

• Funkční: Tyto soubory cookies sbírají data, jejichž účelem je si pamatovat volby uživatelů, abychom mohli poskytnout lepší a více personalizovanou zkušenost.

• Analytické: Tyto soubory cookies nám pomáhají pochopit chování návštěvníků na našem webu, objevit chyby a poskytnout lepší celkovou analytiku.

 

Použití souborů cookies

Prostřednictvím souborů cookies o Vás získáváme a zpracováváme informace o tom, jak naši internetovou stránku používáte, a o Vaší aktivitě na internetové stránce. Soubory cookies používáme na základě oprávněného zájmu a uděleného souhlasu, a to za účelem řádného užívání internetových stránek a dále za účelem personalizace obsahu reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze návštěvnosti internetových stránek. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Získané osobní údaje prostřednictvím cookies předáváme našim partnerům v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

Souhlas s ukládáním cookies

K používání cookies, kromě nezbytně nutných cookies, je vyžadován Váš souhlas. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

• Internet Explorer: support.microsoft.com

• Google Chrome: support.google.com

• Mozilla Firefox: support.mozilla.org

• Opera: help.opera.com

• Safari: support.apple.com

VI. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.

Osobní údaje zákazníků společnosti jsou zpracovávány po dobu, po kterou společnost těmto osobám poskytuje své služby nebo po dobu trvání smluvního vztahu.

 

Po ukončení smluvního vztahu a po vypořádání veškerých souvisejících závazků uchovává společnost tyto osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty atd. a také po dobu trvání obecných i speciálních promlčecích lhůt jednotlivých nároků.

 

U udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je doba uchování osobních údajů 3 roky od udělení souhlasu. V případě uděleného souhlasu se zpracováním videí za účelem propagace společnosti, je doba uchování videí 20 let.

 

Společnost se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů. V okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je společnost povinna nebo oprávněna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou z evidencí a systému společnosti zcela vymazány. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

 

VII. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.

Pro zajištění výše uvedených účelů zpracování mohou být osobní údaje zákazníků, kromě společnosti a jejich zaměstnanců, zpracovávány také dalšími zpracovateli, se kterými má společnost uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením a zákonem.

 

Zpracovateli osobních údajů jsou zejména:

 

• Osoby zajišťující nebo podílející se na poskytování služby společnosti,

• Právní zástupce či auditor společnosti,

• IT technik,

• Pojišťovna v případě řešení nahlášené pojistné události.

Společnost zpracovává osobní údaje automatizovaným způsobem, při tomto však nevyužívá profilování.

 

VIII. Jaká jsou práva našich zákazníků.

a) Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů

Právem na informace se rozumí veškerá práva zákazníka obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo znát totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů, účel a právní základ zpracování osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, dobu uložení osobních údajů, práva subjektu údajů (zákazníků) a možnosti jejich uplatnění.

 

b) Právo na přístup k osobním údajům

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva zákazníka obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo zákazníka na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány.

 

Zákazník má právo požadovat od společnosti kopie zpracovávaných osobních údajů. Při opakovaných a zjevně neopodstatněných žádostech je společnost oprávněna účtovat zákazníkovi přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.

 

c) Právo na opravu

Právem na opravu se rozumí veškerá práva zákazníka obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se zákazníka týkají.

 

Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění společnosti.

 

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Právem na výmaz se rozumí veškerá práva zákazníka obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo zákazníka, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání vymazala jeho osobní údaje za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením.

 

e) Právo na omezení zpracování

Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva zákazníka obsažená v čl. 18 nařízení, zejména právo omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody.

 

Toto právo lze uplatnit zejména v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje odstranit.

 

f) Právo vznést námitku

Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva zákazníka obsažená v čl. 21 nařízení. Zjistí-li nebo domnívá-li se zákazník, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou jeho soukromého života, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takový stav odstraněn.

 

g) Právo na přenositelnost údajů

Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva zákazníka obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo získat anebo předat osobní údaje jinému správci osobních údajů, které zákazník poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

h) Právo podat podnět/stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Zákazník má dále právo obrátit se se svojí stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů. Právo zákazníka na jiné prostředky ochrany tím není dotčeno.

 

Kde mohou zákazníci svá práva uplatnit.

Jednotlivá práva uvedená v čl. 7 tohoto informačního dokumentu mohou zákazníci uplatnit u společnosti prostřednictvím emailu: info@gala360.cz.

Žádosti zákazníků je společnost povinna vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je společnost oprávněna lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení společnost zákazníka vždy včas informuje.

bottom of page